W dokumentach przewozowych ADR od 2 września 2016 r. wskazujemy adres i nazwę właściciela towaru niebezpiecznego

2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165), wprowadziła ona zmiany m.in. w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, gdzie art. 23 ust. 2 ustawy wprowadził obowiązek  zamieszczania „w wymaganych dokumentach o których mowa…

Continue reading →

Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w Małopolsce 27.07-01.08.2016 r.

Rozporządzeniem z 11 lipca 2016 r. Wojewoda Małopolski wprowadził zakazy ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne: 1)      w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4, 2)      w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i…

Continue reading →

Zakazy ruchu na Śląsku powyżej 12 ton i ADR – 28 lipca 2016 r.

Rozporządzenie nr 1/16 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton po drogach na obszarze województwa śląskiego, wprowadziło zakaz poruszania ww. pojazdów od 4.00 do 16.00 na: DK nr 1 od granicy z województwem łódzkim po węzeł Pogoria; DK…

Continue reading →

Pogłoska o „śmierci” inspekcji była przesadzona + ustawa o inspekcji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się zadaniami do których została powołana, czyli kontrolą przewozów drogowych. Zadania związane z „radarami” powrócą do zadań Policji. Ponadto w GITD prowadzone są ponownie prace nad ustawą o Inspekcji Transportu Drogowego. Ma ona na celu podporządkowanie Wojewódzkich Inspektorów Transportu…

Continue reading →

Wytyczne GITD w sprawie modyfikacji w zakresie sankcjonowania naruszeń – 11,5 t

30 października 2015 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał polecenie Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego, aby odstąpili od nakładania kar pieniężnych za przeważenia związane z naciskami na jedną oś nie większe niż 11,5 t – na podmioty posiadające licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego po spełnieniu warunków opisanych w poleceniu.

Continue reading →

ADR 2015 obwieszczony

Dnia 25 czerwca 2015 r. ukazało się w Dz. U. 2015 poz. 882 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Do najważniejszych zmian, które weszły…

Continue reading →

2 marca 2015 r. (NIE) znikneły zaświadczenia za dni wolne, a od 2 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie 165/2014 zastępujące 3821/85

W dniu 4 lutego 2014 r. uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Continue reading →