Stowarzyszenie na Rzecz Wiedzy i Informacji Transportu Drogowego.
Działamy od 2002 roku.
Najnowsze informacje:

W dokumentach przewozowych ADR od 2 września 2016 r. wskazujemy adres i nazwę właściciela towaru niebezpiecznego

2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165), wprowadziła ona zmiany m.in. w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, gdzie art. 23 ust. 2 ustawy wprowadził obowiązek  zamieszczania „w wymaganych dokumentach o których mowa w ustawie, oraz w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili

ADR

Sprawozdanie z towarów niebezpiecznych przesyła się do WITD w terminie do dnia 28 lutego na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) a nie jak dotychczas…do wojewody w terminie do 31 stycznia. Ponadto  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi egzaminy na doradców DGSA – do końca grudnia 2011 r. egzaminy prowadził WITD. A ponadto:

Transport drogowy

Transport drogowy w Polsce reguluje dziesiątki ustaw, rozporządzeń, umów i konwencji międzynarodowych oraz rozporządzeń, decyzji i dyrektyw UE. Do najważniejszych przepisów należy  ustawa o transporcie drogowym, która z dniem 1 stycznia 2012 r. przeobraziła zasady i tryb   odpowiedzialności przewoźnika drogowego, kierowcy, nadawcy towaru, spedytora i zarządzającego transportem. Nie bagatelną rolę mają tu też rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009 z 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób o czy była mowa szerzej w