Sprawozdanie z towarów niebezpiecznych przesyła się do WITD w terminie do dnia 28 lutego na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) a nie jak dotychczas…do wojewody w terminie do 31 stycznia. Ponadto  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi egzaminy na doradców DGSA – do końca grudnia 2011 r. egzaminy prowadził WITD.A ponadto:

  • – zgodnie z art. 14 ww. ustawy, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym. Szkolenie powinno być okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie, to może prowadzić osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Brak przeszkolenia wiąże się z sankcją zgodnie z lp. 5.5 załącznika do ustawy w wysokości 2000 zł;
  • zgodnie z art. 15 ww. ustawy, uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Brak doradcy wiąże się z sankcją zgodnie z lp. 5.3 załącznika do ustawy w wysokości – 5000 zł;
  • zgodnie z art. 16 ww. ustawy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wysłać jeden egzemplarz rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego. Dotychczas sprawozdanie przesyłano do wojewody, który jednak nie miał żadnej możliwości egzekwowania przepisów związanych z wyznaczaniem doradców jak i nieterminowym złożeniem sprawozdania. Nieprzesłanie sprawozdania wiąże się z sankcją zgodnie z lp. 5.4 załącznika do ww. ustawy w wysokości: 200 zł – jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni, 2000 zł – jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni i 5000 zł – jeżeli od ustawowo określonego terminu przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiąca.
  • zgodnie z przepisem 1.10.3.2.1 załącznika do umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) przewoźnicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu wykonujący przewozy towarów o jakich mowa w przepisie 1.10.5 ww. załącznika są zobowiązani do sporządzenie planu ochrony. W przypadku jego nie sporządzenia lub sporządzenia niezgodnie z wymaganiami wiązać się to będzie z sankcją zgodnie z lp. 5.6 załącznika do ww. ustawy w wysokości – 5000 zł.

Sprawozdanie z towarów niebezpiecznych przesyła się do WITD w terminie do dnia 28 lutego na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) a nie jak dotychczas…do wojewody w terminie do 31 stycznia. Ponadto  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi egzaminy na doradców DGSA – do końca grudnia 2011 r. egzaminy prowadził WITD.